Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Cluster facilitated projects for new industrial value chains
Προθεσμία Υποβολής: 13/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €19.970.000
Αριθμός: H2020-INNOSUP-2018-2020 (Topic ID: INNOSUP-01-2018-2020)
Περιγραφή: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩN / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ:
Λήξη 1ου σταδίου – 12 Απριλίου 2018
Λήξη 2ου σταδίου – 13 Σεπτεμβρίου 2018
Η ακόλουθη πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δράσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την ανάπτυξη του οικοσυστήματος στήριξης της καινοτομίας στις ΜΜΕ στην Ευρώπη. Γενικά, οι ενέργειες αποσκοπούν στην παροχή ευκαιριών στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους μέσω της συνεργασίας και της μάθησης από άλλες περιοχές. Δίνεται έμφαση σε περαιτέρω δοκιμές νέων προσεγγίσεων για καλύτερη στήριξη της καινοτομίας, όπως τεχνολογίες blockchain, καινοτομία στο χώρο εργασίας, δίκτυα για την ανοικτή καινοτομία, κατάρτιση στον τομέα της προηγμένης κατασκευής, πειραματισμός σε φορείς καινοτομίας και εργαλεία για επενδυτές για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 70%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Επιμελητήρια Κεντρική Κυβέρνηση Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή