Υγεία για την Ανάπτυξη

Τίτλος: Project proposals under the Annual Work Programme 2019
Προθεσμία Υποβολής: 10/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 5.800.000 ευρώ
Αριθμός: HP-PJ-2019
Περιγραφή: Οι κύριες γραμμές του ετήσιου προγράμματος για το 2019 βασίζονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

– Γνώση εξειδικευμένη για κάθε χώρα
– Διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, ετοιμότητα και αντίδραση, συμπεριλαμβανομένης της αντιμικροβιακής αντοχής και του εμβολιασμού
– Διαρθρωτική στήριξη των συστημάτων υγείας και σύνδεση με την ψηφιακή ενιαία αγορά.
– Προώθηση της υγείας και πρόληψη των μη μεταδοτικών ασθενειών

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Έως 60% και σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κεντρική Κυβέρνηση, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή