Υγεία για την ανάπτυξη

Τίτλος: Transferring the Wholegrain promotion intiative to other countries
Προθεσμία Υποβολής: 13/03/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.200.000 ευρώ
Αριθμός: HP-PJ-04-2018 (Topic ID: PJ-09-2018)
Περιγραφή: Οι προτάσεις θα πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί η έννοια του WGP στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα εμπλακούν οι υπεύθυνες αρχές και θα εξασφαλιστεί η δέσμευσή τους με στόχο την επίτευξη βιώσιμης βιώσιμης ανάπτυξης της πρακτικής μέχρι το τέλος της δράση. Τα κυριότερα μέρη της εφαρμογής θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε διάστημα έως 3 ετών.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 60%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιμελητήρια, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή