Υγεία για την ανάπτυξη

Τίτλος: Transferring the Italian CARDIO 50 programme to other countries
Προθεσμία Υποβολής: 13/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.350.000 ευρώ
Αριθμός: PJ-05-2018
Περιγραφή: Οι προτάσεις θα πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο (των βασικών δράσεων) με τον οποίο θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα CARDIO 50 στις αναπτυσσόμενες περιοχές των συμμετεχόντων κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα εμπλακούν οι αρμόδιες αρχές και της δέσμευσής τους με στόχο την επίτευξη βιώσιμων, ευρύτερων δυνατοτήτων ανάπτυξης της πρακτικής μέχρι το τέλος του έργου.
Προτείνεται το έργο να έχει χρονικό διάστημα μέχρι 3 ετών.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: από 60% έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή