Υγεία για Ανάπτυξη

Τίτλος: Transferring the Swedish Physical Activity on Prescription Initiative to other countries
Προθεσμία Υποβολής: 13/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 2.350.000 ευρώ
Αριθμός: PJ-04-2018
Περιγραφή: Οι προτάσεις θα πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί η έννοια του PPA στα συμμετέχοντα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα εμπλακούν οι υπεύθυνες αρχές (εκείνες που μπορούν να εφαρμόσουν τη PPA στο επίπεδο των συστημάτων υγείας) και η δέσμευσή τους ότι θα διασφαλισθεί με στόχο η επίτευξη ευρύτερης βιώσιμης δυνατής εφαρμογής της πρακτικής μέχρι το τέλος της δράσης.
Προτείνεται το έργο να έχει χρονικό διάστημα μέχρι 3 ετών.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: από 60% έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή