Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

Τίτλος: Improvement of Border Surveillance
Προθεσμία Υποβολής: 16/10/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €20.000.000
Αριθμός: ISFB-AG-2018-ESUR
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων με θέμα τη στήριξη της βελτίωσης της επιτήρησης των συνόρων μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο του EUROSUR, συμπεριλαμβανομένης, της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η παροχή οικονομικής στήριξης για τη συνεργασία με την αστυνομία, την ανταλλαγή και την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, την πρόληψη της εγκληματικότητας και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 95%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κεντρική Κυβέρνηση
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή