Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

Τίτλος: Protection in the specific context of counter-terrorism
Προθεσμία Υποβολής: 28/11/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 3.000.000 ευρώ
Αριθμός: ISFP-2019-AG-PROTECT
Περιγραφή: Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η στήριξη δράσεων με στόχο την:

– Βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων, ή/και
– Βελτίωση της προστασίας από επιθέσεις σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της ετοιμότητας έναντι κινδύνων χημικής, βιολογικής, ακτινολογικής και πυρηνικής ασφάλεια, ή/και
– Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών των κρατών μελών και άλλων ενδιαφερομένων να εφαρμόσουν τον κανονισμό 98/2013, ή/και
– Αντιμετώπιση των απειλών για υποδομές ζωτικής σημασίας και δημόσιους χώρους.

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Διεθνείς Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κεντρική Κυβέρνηση, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή