Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

Τίτλος: Better law enforcement in the area of drugs trafficking
Προθεσμία Υποβολής: 28/11/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.500.000 ευρώ
Αριθμός: ISFP-2019-AG-DRUGS
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στη χρηματοδότηση σχεδίων για την καλύτερη επιβολή του νόμου στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών. Οι αιτήσεις για σχέδια πρέπει να αφορούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προτεραιότητες:
1. Κοινά προγράμματα κατάρτισης για την επιβολή του νόμου για την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ στην καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών,
2. Δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών για τη δημιουργία ικανοτήτων για την πρόληψη της εγκληματικότητας που συνδέεται με τα ναρκωτικά,
3. Έρευνες και άλλες δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αποσυναρμολόγηση εγκαταστάσεων αποθήκευσης και παραγωγής παράνομων ναρκωτικών ουσιών.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Διεθνείς Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κεντρική Κυβέρνηση, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή