Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

Τίτλος: CALL FOR PROPOSALS ON COUNTER-TERRORISM / Radicalisation
Προθεσμία Υποβολής: 19/03/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €5.000.000
Αριθμός: ISFP-2018-AG-CT-RAD
Περιγραφή: Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν αποτελεσματικές λύσεις και εργαλεία για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών ριζοσπαστικοποίησης σε τομείς προτεραιότητας όπως τα παιδιά και η νεολαία, συμμετοχή της κοινότητας, τοπική διάσταση και προσέγγιση πολλαπλών φορέων και οι φυλακές, με έμφαση στη χαρτογράφηση, την ανάλυση, τις ανταλλαγές καλών πρακτικών και την αξιολόγηση των υπαρχουσών προσεγγίσεων καθώς και την ανάπτυξη μεθοδολογιών και προσεγγίσεων με υψηλό βαθμό δυνατότητας μεταφοράς.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή