Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

Τίτλος: CALL FOR PROPOSALS ON ORGANISED CRIME / Environmental crime
Προθεσμία Υποβολής: 14/02/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1.500.000
Αριθμός: ISFP-2018-AG-OC-ENV
Περιγραφή: Ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι επιχειρησιακές δραστηριότητες της επιβολής του νόμου μέσω της κατάρτισης των αρμόδιων αρχών όσον αφορά: την καταπολέμηση της εμπορίας άγριων ζώων, του εγκλήματος των δασών και άλλων μορφών εγκληματικότητας στην άγρια πανίδα, όπως επίσης και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αποβλήτων και κάθε άλλο είδος περιβαλλοντικού εγκλήματος.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή