Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

Τίτλος: CALL FOR PROPOSALS ON COUNTER-TERRORISM / Protection
Προθεσμία Υποβολής: 16/01/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €9.500.000
Αριθμός: ISFP-2018-AG-CT-PROTECT
Περιγραφή: Στόχος είναι η στήριξη σχεδίων με στόχο την:

• Βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων.
• Βελτίωση της προστασίας από επιθέσεις σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της ετοιμότητας έναντι κινδύνων χημικής, βιολογικής, ακτινολογικής και πυρηνικής ασφάλειας.
• Την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών των κρατών μελών και άλλων ενδιαφερομένων να εφαρμόσουν τον κανονισμό 98/2013,
• Αντιμετώπιση των απειλών για υποδομές ζωτικής σημασίας και δημόσιους χώρους.

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή