Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

Τίτλος: Call for proposals restricted to EU Member States to ensure effective use of proportionate police checks in Schengen borders areas / Schengen
Προθεσμία Υποβολής: 02/05/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1.800.000
Αριθμός: ISFP-2018-AG-SCHEN
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της επιβολής του νόμου που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή