Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (

Τίτλος: Transnational actions on asylum, migration and integration
Προθεσμία Υποβολής: 30/01/2020
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 21.500.000 ευρώ
Αριθμός: AMIF-2019-AG-CALL
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση σχεδίων στα ακόλουθα θέματα:
-Προώθηση της ενσωμάτωσης ατόμων που χρειάζονται προστασία μέσω ιδιωτικών προγραμμάτων χορηγιών
– Κοινωνικός προσανατολισμός των νεοαφιχθέντων υπηκόων τρίτων χωρών μέσω της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων
– Κοινωνική και οικονομική ένταξη των γυναικών μεταναστών
-Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους παράνομης μετανάστευσης σε επιλεγμένες τρίτες χώρες και εντός της Ευρώπης
-Υποστήριξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων
-Προστασία των παιδιών στη μετανάστευση
-κατάρτιση εμπειρογνωμόνων στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Κάθε αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων πρέπει να αφορά μόνο ένα από τα παραπάνω θέματα.
Εάν επιθυμείτε να απευθυνθείτε σε περισσότερα από ένα θέματα, πρέπει να υποβάλετε ξεχωριστή πρόταση για κάθε θέμα στη σελίδα υποβολής.
Επιλέξιμοι φορείς: Διεθνείς Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή