Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)

Τίτλος: Legal migration projects with third countries
Προθεσμία Υποβολής: 31/01/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 16.200.000 ευρώ
Αριθμός: AMIF-2018-AG-INTE-2
Περιγραφή: Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιτυχής ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στις κοινωνίες της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών και να προωθήσουν την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών στον τομέα αυτό μέσω της χρηματοδότησης διακρατικών δράσεων.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης πρέπει να επιτύχουν περαιτέρω την ανάπτυξη ειδικών σχεδίων μετανάστευσης που συνδέονται με την εργασία και την κατάρτιση και περιλαμβάνουν την πραγματική κινητικότητα των ενδιαφερομένων υπηκόων τρίτων χωρών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ.

Χρηματοδότηση κάθε έργου: από 500.000 έως 6.000.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Ανάλογοι με την κατηγορία της δράσης και της κοινοπραξίας
Επιλέξιμοι φορείς: Διεθνείς Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Ιδιωτικοί Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή