Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)

Τίτλος: Support to victims of trafficking in human beings
Προθεσμία Υποβολής: 31/01/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 16.200.000 ευρώ
Αριθμός: AMIF-2018-AG-INTE-3
Περιγραφή: Η επιτυχής ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στις κοινωνίες της ΕΕ είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία των μεταναστευτικών πολιτικών της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών και να προωθήσουν την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών στον τομέα αυτό μέσω της χρηματοδότησης διακρατικών δράσεων.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης πρέπει να επιτύχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

– Βελτίωση της κατάστασης, της ένταξης των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων που προέρχονται από τρίτες χώρες σε πόλεις / περιφέρειες / αγροτικές περιοχές που συμμετέχουν στα σχέδια ή / και να αποδείξουν και να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο συνέβαλαν οι εθνικές / διακρατικές δράσεις
– Βελτίωση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών για την ένταξη, καθώς και της εθελοντικής και ασφαλούς επιστροφής των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων από τρίτες χώρες και των βιώσιμων λύσεων για παιδιά-θύματα.
– Ανάπτυξη πρακτικών προσεγγίσεων, εργαλείων και κατευθυντήριων γραμμών, βάσει των αποτελεσμάτων προηγούμενων σχεδίων, όταν αυτό είναι σχετικό και κατάλληλο.

Χρηματοδότηση κάθε έργου: από 500.000 έως 6.000.000
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Ανάλογοι με την κατηγορία της δράσης και της κοινοπραξίας
Επιλέξιμοι φορείς: Διεθνείς Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Ιδιωτικοί Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή