Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)

Τίτλος: Care for migrant minors, including unaccompanied minors
Προθεσμία Υποβολής: 31/01/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 16.200.000 ευρώ
Αριθμός: AMIF-2018-AG-INTE-4
Περιγραφή: Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης πρέπει να επιτύχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

– Δημιουργία / εδραίωση / επέκταση και βελτίωση των συστημάτων εναλλακτικής φροντίδας που βασίζονται σε θετό / οικογένεια / ανεξάρτητη διαβίωση
– Αυξημένη / βελτιωμένη χρήση της οικογενειακής μέριμνας / κατ ‘οίκον φροντίδας / εποπτευόμενης ανεξάρτητης κατοικίας για ασυνόδευτα παιδιά.
– Δημιουργία / ενοποίηση / επέκταση και βελτίωση αποτελεσματικών και βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων για την κράτηση παιδιών μεταναστών, ιδίως όταν η κράτηση αποσκοπεί στην αποφυγή διαφυγής.
– Εκπαίδευση και προετοιμασία προσωπικού / αναλόγων φροντιστών / οικογενειακών φροντιστών για την εκτέλεση όλων των καθηκόντων που σχετίζονται με την προώθηση της ευημερίας των παιδιών
– Ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τεχνογνωσίας σε όλα τα κράτη μέλη καθώς και διάδοση των ήδη συγκεντρωμένων γνώσεων σχετικά με τα συστήματα εναλλακτικής περίθαλψης που βασίζονται στην οικογένεια και εναλλακτικές λύσεις για την κράτηση στα εθνικά σύνορα και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
– Βελτιωμένη πρόσβαση σε εναλλακτικά συστήματα περίθαλψης και σε αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις για την κράτηση των παιδιών μεταναστών

Χρηματοδότηση κάθε έργου: από 500.000 έως 6.000.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Ανάλογοι με την κατηγορία της δράσης και της κοινοπραξίας
Επιλέξιμοι φορείς: Διεθνείς Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Ιδιωτικοί Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή