Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)

Τίτλος: Engagement of diaspora communities on awareness raising
Προθεσμία Υποβολής: 31/01/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 16.200.000 ευρώ
Αριθμός: AMIF-2018-AG-INTE-5
Περιγραφή: Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης πρέπει να επιτύχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

– Ενδυνάμωση της φωνής της διασποράς και ενίσχυση του ρόλου τους ως φέροντες αξιόπιστων πληροφοριών για τις κοινότητές τους σε τρίτες χώρες.
– Αύξηση της ευαισθητοποίησης των μελλοντικών μεταναστών στις χώρες προέλευσης και διαμετακόμισης σχετικά με τους κινδύνους παράτυπης μετανάστευσης και λαθρεμπορίου μεταναστών, εναλλακτικών νομικών οδών προς την Ευρώπη, καθώς και σχετικά με ευκαιρίες προγραμμάτων εθελοντικής επιστροφής και επανένταξης
– Ενίσχυση της συνεργασίας και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των τοπικών αρχών και άλλων φορέων, όπως οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι ιδιωτικές εταιρείες ή οι τρίτες χώρες σχετικά με τους καλύτερους τρόπους διασύνδεσης με τις διασπορές στην αντιμετώπιση των αφηγήσεων των λαθρεμπόρων.
– Προσδιορισμός των πιο αποτελεσματικών προσεγγίσεων όσον αφορά τη δέσμευση με τις κοινότητες της διασποράς στην ΕΕ, καθώς και διδαγμάτων σε σχλεση με επακόλουθες παρεμβάσεις

Χρηματοδότηση κάθε έργου: από 500.000 έως 6.000.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Ανάλογοι με την κατηγορία της δράσης και της κοινοπραξίας
Επιλέξιμοι φορείς: Διεθνείς Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Ιδιωτικοί Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή