Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)

Τίτλος: Local and regional integration networks
Προθεσμία Υποβολής: 31/01/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 16.200.000 ευρώ
Αριθμός: AMIF-2018-AG-INTE-1
Περιγραφή: Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι:

– Διευκόλυνση της μεταφοράς εμπειριών και γνώσεων σχετικά με την ενσωμάτωση των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε επίπεδο ΕΕ μέσω της δημιουργίας σχετικών δικτύων σε επίπεδο ΕΕ
– Ανάπτυξη συγκεκριμένων έργων και δραστηριοτήτων για την ένταξη σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο , ειδικά όπου η υποστήριξη εκ μέρους μιας έμπειρης τοπικής ή περιφερειακής αρχής κρίνεται χρήσιμη
– Προώθηση ανταλλαγών μεταξύ της κοινωνίας υποδοχής και των μεταναστών σχετικά με το θέμα της ένταξης
– Διευκόλυνση της διάδοσης της τεχνογνωσίας και των βέλτιστων πρακτικών πέρα από τους εταίρους του δικτύου.

Χρηματοδότηση κάθε έργου: από 500.000 έως 6.000.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Ανάλογοι με την κατηγορία της δράσης και της κοινοπραξίας
Επιλέξιμοι φορείς: Διεθνείς Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Ιδιωτικοί Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή