Συνδέοντας την Ευρώπη

Τίτλος: CEF TRANSPORT 2019 – GENERAL ENVELOPE
Προθεσμία Υποβολής: 26/02/2020
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: Ενδεικτικά 700.000.000 ευρώ
Αριθμός:
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τους ακόλουθους στόχους του κανονισμού CEF:

• Στόχος 1: γεφύρωση ελλειπουσών ζεύξεων, άρση των σημείων συμφόρησης, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων και, ειδικότερα, βελτίωση των διασυνοριακών τμημάτων.
• Στόχος 2: εξασφάλιση βιώσιμων και αποτελεσματικών συστημάτων μεταφορών μακροπρόθεσμα, με στόχο την προετοιμασία των αναμενόμενων μελλοντικών μεταφορικών ροών, καθώς και τη δυνατότητα αποκεντροποίησης όλων των μέσων μεταφοράς με τη μετάβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες μεταφοράς χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ενεργειακής απόδοσης, και παράλληλη βελτιστοποίηση της ασφάλειας.
• Στόχος 3: Βελτιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών μεταφορών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προσβασιμότητα των υποδομών μεταφοράς.

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Χρηματοδότηση 1: 500 εκατ. ευρώ, Χρηματοδότηση 2: 20 εκατ. ευρώ, Χρηματοδότηση 3: 180 εκατ. ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Από 20-50%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Διεθνείς Οργανισμοί, Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή