Συνδέοντας την Ευρώπη

Τίτλος: CEF TRANSPORT 2019 – COHESION ENVELOPE
Προθεσμία Υποβολής: 26/02/2020
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: Ενδεικτικά 650.000.000 ευρώ
Αριθμός:
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει τους ακόλουθους στόχους:

• Στόχος 1: γεφύρωση ελλειπουσών ζεύξεων, άρση των σημείων συμφόρησης, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων και, ειδικότερα, βελτίωση των διασυνοριακών τμημάτων.
• Στόχος 2: εξασφάλιση βιώσιμων και αποτελεσματικών συστημάτων μεταφορών μακροπρόθεσμα, με στόχο την προετοιμασία των αναμενόμενων μελλοντικών μεταφορικών ροών, καθώς και τη δυνατότητα αποκεντροποίησης όλων των μέσων μεταφοράς με τη μετάβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες μεταφοράς χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ενεργειακής απόδοσης, και παράλληλη βελτιστοποίηση της ασφάλειας.

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Χρηματοδότηση 1: 610 εκατ. ευρώ, Χρηματοδότηση 2: 40 εκατ. ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 85%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Διεθνείς Οργανισμοί, Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή