Συνδέοντας την Ευρώπη

Τίτλος: Cybersecurity
Προθεσμία Υποβολής: 14/11/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 10.000.000 ευρώ
Αριθμός: CEF-TC-2019-2
Περιγραφή: Η πρόσκληση αυτή θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις οικονομικές και πολιτικές ζημιές των περιστατικών στον κυβερνοχώρο, μειώνοντας παράλληλα το συνολικό κόστος της ασφάλειας του κυβερνοχώρου για τα επιμέρους κράτη μέλη και για την ΕΕ στο σύνολό της.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 75%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Διεθνείς Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή