Συνδέοντας την Ευρώπη

Τίτλος: eHealth
Προθεσμία Υποβολής: 14/11/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 5.000.000 ευρώ
Αριθμός: CEF-TC-2019-2
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη δέσμευση των κρατών μελών να δημιουργήσουν τα εθνικά σημεία επαφής για την ηλεκτρονική υγεία (eHealth National Contact Points – NCPeH) και να διευρύνουν την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ePrescription) και περιγραφής ασθενών (Patient Summary) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από την παρούσα πρόσκληση, θα αποσκοπούν στην στήριξη της ανάπτυξης γενικών υπηρεσιών από τα κράτη μέλη στον τομέα περιγραφής ασθενών (Patient Summary) και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ePrescription/eDispensation), όπως ορίζεται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από το δίκτυο ηλεκτρονικής υγείας (eHealth Network).

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 75%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Διεθνείς Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή