Συνδέοντας την Ευρώπη

Τίτλος: eProcurement
Προθεσμία Υποβολής: 14/11/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.000.000 ευρώ
Αριθμός: CEF-TC-2019-2
Περιγραφή: Το μητρώο συμβολαίων (contact register) αποτελεί συνάρτηση ενός συστήματος δημοσίων συμβάσεων που συγκεντρώνει τη διακυβέρνηση σχετικά με δομημένα και αδόμητα δεδομένα καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας σύμβασης. Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι δράσεις που προτείνουν την εφαρμογή των μητρώων συμβολαίων πρέπει να αφορούν μία ή και τις δύο παρακάτω δραστηριότητες:
α) Διασφάλιση της διαλειτουργικότητα; συνδέοντας το μητρώο συμβάσεων με το Tenders Electronics Daily (TED).
β) Αύξηση του πεδίου εφαρμογής των σχετικών με τη διακυβέρνηση δεδομένων που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες της ΕΕ σε έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους τομείς:
– Στοιχεία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις για συμβάσεις που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (π.χ. προμήθειες κάτω του ορίου).
– Στοιχεία φάσης υλοποίησης της σύμβασης (δηλαδή τα συνολικά συμβόλαια, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης και κάθε άλλη σχετική πληροφορία).
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 75%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Διεθνείς Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή