Συνδέοντας την Ευρώπη

Τίτλος: European e-Justice
Προθεσμία Υποβολής: 14/11/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 3.000.000 ευρώ
Αριθμός: European e-Justice
Περιγραφή: Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη και σύνδεση των γενικών υπηρεσιών που επεκτείνουν την περιοχή κάλυψης των διαφόρων ενοτήτων της Βασικής Πλατφόρμας της Υπηρεσίας για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 75%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Διεθνείς Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή