Συνδέοντας την Ευρώπη

Τίτλος: European Platform on Digital Skills and Jobs
Προθεσμία Υποβολής: 14/11/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.000.000 ευρώ
Αριθμός: CEF-TC-2019-2
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη γενικών υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο. Θα χρηματοδοτήσει τη σύνδεση των υποδομών (ιστοσελίδων) των Εθνικών Συνασπισμών για Ψηφιακές Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας («Εθνικοί Συνασπισμοί») με την κεντρική πλατφόρμα υπηρεσιών (Core Service Platform ) μέσω διαλειτουργικών συνδέσμων, ενσωματώνοντας και επιτρέποντας τις ανταλλαγές με τα βασικά στοιχεία της πλατφόρμας υπηρεσιών. Θα βοηθήσει τους Εθνικούς Συνασπισμούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να παρέχουν συνεκτικό και δομημένο περιεχόμενο και υπηρεσίες σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι οι συνασπισμοί / δίκτυα φορέων, ή Νορβηγία / Ισλανδία, ανάλογα.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 75%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Διεθνείς Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή