Συνδέοντας την Ευρώπη

Τίτλος: Public Open Data
Προθεσμία Υποβολής: 14/11/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 5.000.000 ευρώ
Αριθμός: CEF-TC-2019-2
Περιγραφή: Οι προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να απευθύνονται στη δημιουργία διασυνοριακών ή / και διατομεακών υπηρεσιών που επαναχρησιμοποιούν πληροφορίες που έγιναν αντιληπτές/διαθέσιμες μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων σε συνδυασμό με άλλες πηγές πληροφοριών.

Ενθαρρύνονται προτάσεις που απευθύνονται σε τομείς ή περιοχές γεωγραφικής κάλυψης που χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση όσον αφορά το περιεχόμενο, τη διαλειτουργικότητα και την ποιότητα των δεδομένων, καθώς και προτάσεις που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των υφιστάμενων πλατφορμών δεδομένων.

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 75%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Διεθνείς Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή