Συνδέοντας την Ευρώπη

Τίτλος: EU Student eCard – Core Service Platform
Προθεσμία Υποβολής: 14/11/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 2.500.000 ευρώ
Αριθμός: CEF-TC-2019-4
Περιγραφή: Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί μια δυνατή τεχνική υποδομή για την υποστήριξη των Ερωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχοντας στους φοιτητές ασφαλή διασυνοριακή ηλεκτρονική αναγνώριση και αυθεντικοποίηση, καθώς και διασυνοριακή ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων από τις διαδικτυακές φοιτητικές υπηρεσίες.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Διεθνείς Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή