Συνδέοντας την Ευρώπη

Τίτλος: Projects on the Comprehensive Network
Προθεσμία Υποβολής: 25/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 65.000.000 ευρώ
Αριθμός:
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προτεραιότητα “Διασυνοριακά τμήματα για τους σιδηροδρόμους, τις οδούς και τις οδικές αρτηρίες” των εσωτερικών πλωτών οδών, των συνδέσεων και της ανάπτυξης θαλάσσιων λιμένων του συνολικού δικτύου TEN-T “.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης:
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κεντρική Κυβέρνηση
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή