Συνδέοντας την Ευρώπη

Τίτλος: 2019 CEF Telecom call / eProcurement
Προθεσμία Υποβολής: 22/11/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 3.000.000 ευρώ
Αριθμός: CEF-TC-2018-2
Περιγραφή: Η CEF Telecom έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει υποδομές σε όλη την ΕΕ, βασιζόμενη σε ώριμες τεχνικές και οργανωτικές λύσεις για την υποστήριξη των ανταλλαγών και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών. Η CEF Telecom επικεντρώνεται στην παροχή λειτουργικών υπηρεσιών που είναι έτοιμες να αναπτυχθούν και οι οποίες θα διατηρηθούν με την πάροδο του χρόνου, σε αντίθεση με την ανάπτυξη πιλότων ή τεχνολογιών.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 75%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Μεγάλες Επιχειρήσεις, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κεντρική Κυβέρνηση
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή