Συνδέοντας την Ευρώπη

Τίτλος: European e-Justice Portal
Προθεσμία Υποβολής: 22/11/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 4.000.000 ευρώ
Αριθμός: CEF-TC-2018-2
Περιγραφή: Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να συνεχίσουν να αναπτύσσονται νέες γενικές υπηρεσίες που επεκτείνουν την περιοχή κάλυψης των διαφόρων ενοτήτων πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 50%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Κεντρική Κυβέρνηση, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή