Συνδέοντας την Ευρώπη

Τίτλος: Automated Translation
Προθεσμία Υποβολής: 18/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 5.000.000 ευρώ
Αριθμός: CEF-TC-2018-2
Περιγραφή: H παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη συνέχιση της συλλογής γλωσσικών πόρων για συγκεκριμένα θέματα, στην τόνωση της μετάδοσης και την ενσωμάτωση της υπηρεσίας eTranslation σε απευθείας σύνδεση με συστήματα που απαιτούν πολύγλωσση λειτουργικότητα μέσω γενικών υπηρεσιών.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 50%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κοινοβουλευτικά Σώματα
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή