Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ

Τίτλος: Application of web accessibility requirements in web-authoring tools and platforms by default (web access by default)
Προθεσμία Υποβολής: 28/06/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 600.000 ευρώ
Αριθμός: PPPA-PAWA-2019
Περιγραφή: Στόχος αυτής της προπαρασκευαστικής δράσης είναι να υποστηριχθεί η υιοθέτηση των απαιτήσεων προσβασιμότητας που ορίζονται στο HEN κατά την παραγωγή περιεχομένου για ιστοσελίδες και κινητές εφαρμογές.

Για το σκοπό αυτό, οι επιχορηγήσεις θα χορηγηθούν σε προτάσεις που αναπτύσσουν εργαλεία δημιουργίας ή πλατφόρμες που βοηθούν τους συγγραφείς να συμμορφώνονται εξ ορισμού με τις απαιτήσεις του HEN. Θα δοθεί προτεραιότητα σε λύσεις ανοικτού κώδικα ή ελεύθερες προς χρήση και σε προτάσεις που εμπλέκουν χρήστες με αναπηρίες, ιδίως στη διαδικασία επικύρωσης · η προσβασιμότητα των εργαλείων ή των πλατφορμών για δημιουργούς με αναπηρίες θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Η Επιτροπή αναμένει να χρηματοδοτήσει μεταξύ 3 και 5 έργων
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 50%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κεντρική Κυβέρνηση, Κέντρα Κατάρτισης, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Διεθνείς Οργανισμοί, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ιδιωτικοί Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή