Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ

Τίτλος: Future Disruptive Defence Technologies / Emerging Game-changers
Προθεσμία Υποβολής: 28/08/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 7.500.000 ευρώ
Αριθμός: PADR-FDDT-2019 (Topic ID: PADR-FDDT-EMERGING-03-2019)
Περιγραφή: Αναμενόμενα αποτελέσματα:
– επιστημονική και τεχνολογική συμβολή στην ανάπτυξη μιας νέας μελλοντικής τεχνολογίας με εφαρμογές στόχους στον τομέα της άμυνας ·
– ενίσχυση της μελλοντικής κοινωνικής και οικονομικής διάστασης και της αγοράς ·
– δημιουργία κορυφαίας ερευνητικής και καινοτομικής ικανότητα στον τομέα της άμυνας σε ολόκληρη την Ευρώπη με τη συμμετοχή βασικών παραγόντων που μπορούν να διαφέρουν στο μέλλον, όπως για παράδειγμα εξαιρετικοί νέοι ερευνητές, φιλόδοξες ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας ή οραματικά τμήματα μεγάλων εταιρειών.
– επέκταση των δυνατοτήτων της έρευνας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για εφαρμογές στον τομέα της άμυνας
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κεντρική Κυβέρνηση, Κέντρα Κατάρτισης, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Διεθνείς Οργανισμοί, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ιδιωτικοί Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή