Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ

Τίτλος: Electromagnetic Spectrum Dominance / Combined radar, communications, and electronic warfare functions based on European Active Electronically Scanned Arrays for military applications
Προθεσμία Υποβολής: 28/08/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 10.000.000 ευρώ
Αριθμός: PADR-EMS-2019 (Topic ID: PADR-EMS-03-2019)
Περιγραφή: Οι αιτούντες θα πρέπει να προτείνουν μια χαρτογράφηση κρισιμότητας για τον εντοπισμό υλικών, συστατικών στοιχείων και / ή τεχνολογιών που χρειάζονται πρωταρχική υποστήριξη προτεραιότητας λόγω τεχνολογικών ή οικονομικών συμφόρησης. Η ανεπαρκής ικανότητα έρευνας και ανάπτυξης στην Ένωση στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης καθώς και η έλλειψη βιομηχανικής ικανότητας (συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων) προς τα στάδια προετοιμασίας του πολυλειτουργικού συστήματος AESA πρέπει να χαρτογραφηθούν.)
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κεντρική Κυβέρνηση, Κέντρα Κατάρτισης, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Διεθνείς Οργανισμοί, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ιδιωτικοί Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή