Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ

Τίτλος: Unmanned Systems / Interoperability standards for military unmanned systems
Προθεσμία Υποβολής: 28/05/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.500.000 ευρώ
Αριθμός: PADR-US-2019 (Topic ID: PADR-US-03-2019)
Περιγραφή: Αναμενόμενος αποτελέσματα:
– ενίσχυση της ερευνητικής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της άμυνας
– προώθηση της διαλειτουργικότητας εντός / μεταξύ συστημάτων για τα μη επανδρωμένα συστήματα
– αύξηση της διαρθρωτικότητας και μείωση του κόστους κύκλου ζωής των μη επανδρωμένων συστημάτων
– ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του στρατιωτικού προσωπικού και των συστημάτων
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κεντρική Κυβέρνηση, Κέντρα Κατάρτισης, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Διεθνείς Οργανισμοί, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ιδιωτικοί Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή