Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ

Τίτλος: The European Defence Research Runway – part II
Προθεσμία Υποβολής: 28/06/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.900.000 ευρώ
Αριθμός: PADR-STF-02-2018
Περιγραφή: Η δράση αυτή στοχεύει στην παροχή αποτελεσματικού τρόπου αντιμετώπισης των ζητημάτων σχετικά με τις κρίσιμες αμυντικές τεχνολογικές εξαρτήσεις για την ΕΕ, όσον αφορά τα τρέχοντα και μελλοντικά συστήματα και τις δυνατότητες τους.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κέντρα Κατάρτισης
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή