Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ

Τίτλος: European high-performance, trustable (re)configurable system-on-a-chip or system-in-package for defence applications
Προθεσμία Υποβολής: 28/06/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 12.000.000 ευρώ
Αριθμός: PADR-EDT-02-2018
Περιγραφή: Οι προτάσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν και να επικυρώσουν ένα SoC / SiP και ως εκ τούτου να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την κατασκευή ευρωπαϊκών υψηλών επιδόσεων, αξιόπιστων SoC / SiP, κατάλληλα για πολλαπλές εφαρμογές άμυνας.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κέντρα Κατάρτισης
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή