Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ

Τίτλος: Towards a European high power laser effector
Προθεσμία Υποβολής: 28/06/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 5.400.000 ευρώ
Αριθμός: PADR-EF-02-2018
Περιγραφή: Proposals need to include (a) an R&D assessment, including a technology roadmap, (b) a criticality mapping and deliver (c) R&T activities based on this assessment and mapping exercise.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κέντρα Κατάρτισης
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή