Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ

Τίτλος: Future Disruptive Defence Technologies / Challenging the future
Προθεσμία Υποβολής: 03/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 3.690.000 ευρώ
Αριθμός: PADR-FDDT-2019 (Topic ID: PADR-FDDT-OPEN-03-2019)
Περιγραφή: Αναμενόμενα αποτελέσματα:
– επιστημονική και τεχνολογική συνεισφορά στη δημιουργία μιας μελλοντικής τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας ·
– ενίσχυση της μελλοντικής κοινωνικής και οικονομικής διάστασης και της αγοράς ·
– ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της άμυνας σε ολόκληρη την Ευρώπη με τη συμμετοχή βασικών παραγόντων όπως νέοι ερευνητές, φιλόδοξες ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, οραματικά τμήματα μεγάλων εταιρειών, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.
– ενίσχυση της έρευνας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για εφαρμογές στον τομέα της άμυνας.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Κέντρα Κατάρτισης
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή