Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα (LIFE)

Τίτλος: Traditional projects – environmental governance & information
Προθεσμία Υποβολής: 11/02/2020
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης:
Αριθμός:
Περιγραφή: Η προτεραιότητα στον τομέα LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση του υποπρογράμματος για το Περιβάλλον έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ.

Η υποβολή προτάσεων θα γίνει σε 2 ΣΤΑΔΙΑ:

19 Ιουνίου 2019: Προθεσμία υποβολής των συνοπτικών προτάσεων
Οκτώβριος 2019: Ενημέρωση αιτητών που έχουν επιλεγεί ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση
11 Φεβρουαρίου 2020: Προθεσμία υποβολής των ολοκληρωμένων προτάσεων

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 55%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή