Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα (LIFE)

Τίτλος: Traditional projects – Climate action
Προθεσμία Υποβολής: 12/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 57.700.000 ευρώ
Αριθμός:
Περιγραφή: Τα έργα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να στηρίξουν την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και να προετοιμάσουν την ΕΕ για τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής τα προσεχή έτη.

Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει έργα για μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, έργα για προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και έργα για κλιματική διακυβέρνηση και ενημέρωση.

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 55%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή