Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα (LIFE)

Τίτλος: Traditional projects – environment and resource efficiency
Προθεσμία Υποβολής: 11/02/2020
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης:
Αριθμός:
Περιγραφή: Η προτεραιότητα για το Περιβάλλον και την Αποδοτικότητα των Πόρων του υποπρογράμματος για το Περιβάλλον, έχει ως στόχο να συμβάλει στην εφαρμογή, ενημέρωση και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η υποβολή προτάσεων θα γίνει σε 2 ΣΤΑΔΙΑ:

17 Ιουνίου 2019: Προθεσμία υποβολής των συνοπτικών προτάσεων
Οκτώβριος 2019: Ενημέρωση αιτητών που έχουν επιλεγεί ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση
11 Φεβρουαρίου 2020: Προθεσμία υποβολής των ολοκληρωμένων προτάσεων

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 55%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή