Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα (LIFE)

Τίτλος: Traditional projects – nature and biodiversity
Προθεσμία Υποβολής: 11/02/2020
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης:
Αριθμός:
Περιγραφή: Η προτεραιότητα στον τομέα LIFE Φύση & Βιοποικιλότητα του υποπρογράμματος για το Περιβάλλον έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας. Τα χρηματοδοτούμενα έργα πρέπει να έχουν προστιθέμενη αξία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και να συμπληρώνουν τις ενέργειες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλα ταμεία της ΕΕ κατά την περίοδο 2014-2020.

Η υποβολή προτάσεων θα γίνει σε 2 ΣΤΑΔΙΑ:

19 Ιουνίου 2019: Προθεσμία υποβολής των συνοπτικών προτάσεων
Οκτώβριος 2019: Ενημέρωση αιτητών που έχουν επιλεγεί ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση
11 Φεβρουαρίου 2020: Προθεσμία υποβολής των ολοκληρωμένων προτάσεων

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 55% και από 60% έως 75% για εξαιρετικές περιπτώσεις
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή