Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Horizon Prize – Combined Heat and Power (CHP) Installation in a hospital using 100% Renewable Energy Sources.
Προθεσμία Υποβολής: 03/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1,000,000
Αριθμός: H2020-LCE-PRIZES-2016-01
Περιγραφή: Αυτό το βραβείο θα ανταμείψει ένα νοσοκομείο που εφαρμόζει στις εγκαταστάσεις του απόλυτα ολοκληρωμένη εγκατάσταση συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Δημόσιοι Φορείς, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ιδιώτες
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή