Ορίζοντας 2020

Τίτλος: EIC Horizon Prize for ‘Innovative Batteries for eVehicles’
Προθεσμία Υποβολής: 17/12/2020
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €10.000.000
Αριθμός: Batteries-EICPrize-2018
Περιγραφή: Η πρόκληση είναι να αναπτυχθεί μια ασφαλής και βιώσιμη μπαταρία για τα ηλεκτρικά οχήματα μέσω της ανάπτυξης νέων υλικών και χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούν, με βιώσιμα υλικά χαμηλού κόστους, τα οποία είναι εύκολα διαθέσιμα στην Ευρώπη.
Οι λύσεις απαιτούν την παροχή ίδιων ή καλύτερων επιδόσεων από τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και θα πρέπει επίσης να καθιστούν εφικτή την επαναφόρτιση του ηλεκτρικού οχήματος σε χρονικό διάστημα ισοδύναμο με το γέμισμα ενός συμβατικού ρεζερβουάρ καυσίμων βενζίνης / πετρελαίου.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Επιμελητήρια, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κεντρική Κυβέρνηση
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή