Ορίζοντας 2020

Τίτλος: CYBERSECURITY/ Quantum Key Distribution testbed
Προθεσμία Υποβολής: 14/11/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €15.000.000
Αριθμός: H2020-SU-ICT-2018-2020 (Topic ID: SU-ICT-04-2019)
Περιγραφή: Εντός της επόμενης δεκαετίας, οι τεχνολογίες στον κυβερνοχώρο και οι τεχνολογίες της ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να καταστούν συμπληρωματικοί παράγοντες της ψηφιακής οικονομίας της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ένα αξιόπιστο δικτυωμένο περιβάλλον τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνιών για τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους.
Η φιλοδοξία της ΕΕ είναι να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην ασφαλή ψηφιακή οικονομία. Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να εξετάσουν το σχετικό ανθρώπινο παράγοντα και τις κοινωνικές πτυχές κατά την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 70% (εκτός από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου ισχύει ποσοστό 100%)
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κεντρική Κυβέρνηση
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή