Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Dynamic countering of cyber-attacks
Προθεσμία Υποβολής: 23/08/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 40.000.000 ευρώ
Αριθμός: H2020-SU-ICT-2018-2020
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση εστιάζει στις τεχνολογίες στον κυβερνοχώρο και τις τεχνολογίες της ιδιωτικής ζωής, που θα πρέπει να καταστούν συμπληρωματικοί παράγοντες της ψηφιακής οικονομίας της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ένα αξιόπιστο δικτυωμένο περιβάλλον τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνιών για τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Οι προτάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης θα πρέπει να εξετάσουν το σχετικό ανθρώπινο παράγοντα και τις κοινωνικές πτυχές για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 70%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή