Ορίζοντας 2020

Τίτλος: BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY / Mitigating household energy poverty
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 5.000.000 ευρώ
Αριθμός: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση αφορά στις φθηνότερες και πιο αποδοτικές τεχνολογίες παραγωγής, τη δημιουργία ενός έξυπνου, ευέλικτου και ανθεκτικού ενεργειακού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης με την παροχή μέσων που θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Επιμελητήρια, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή