Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Research, innovation and educational capacities for energy transition
Προθεσμία Υποβολής: 06/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 4.000.000 ευρώ
Αριθμός: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020
Περιγραφή: Στόχος είναι μέσω των υποβληθέντων προτάσεων να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα στον ενεργειακό τομέα και η αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας, η ασφάλεια στην παροχή ενέργειας και κυρίως ο χαμηλός περιβαλλοντικός αντίκτυπος.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Επιμελητήρια, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή