Ορίζοντας 2020

Τίτλος: Integrated home renovation services
Προθεσμία Υποβολής: 04/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 7.000.000 ευρώ
Αριθμός: LC-SC3-EE-2-2018-2019
Περιγραφή: Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στη δημιουργία ή την αναπαραγωγή καινοτόμων τοπικών ή περιφερειακών “ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακαίνισης στο σπίτι”. Οι αναπτυγμένες υπηρεσίες πρέπει να καλύπτουν ολόκληρο το «ταξίδι του πελάτη» από την τεχνική και κοινωνική διάγνωση, την τεχνική προσφορά, τη σύναψη συμβάσεων έργων, τη διάρθρωση και την παροχή χρηματοδότησης (π.χ. δάνεια ή ΕΠΕ), στην παρακολούθηση έργων και τη διασφάλιση της ποιότητας. Αυτές οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες θα πρέπει να λειτουργούν στο τέλος του έργου και να δημιουργούν μεγαλύτερη ζήτηση για ολιστικές προσεγγίσεις, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης προσφοράς από τους εμπιστευτικούς φορείς της αγοράς και της καλύτερης ενημέρωσης από τους ιδιοκτήτες σπιτιού. Πρέπει επίσης να υποστηρίξουν τον εξορθολογισμό των προτύπων και των πρακτικών σε συνεκτικές και διαφανείς διαδικασίες στις οποίες μπορούν να στηριχθούν οι επενδυτές, βοηθώντας έτσι τη σύνδεση της προσφοράς χρηματοδότησης με τη ζήτηση για αυτό.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Δεν αναφέρεται
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή